Privacy

Bell Estate - Belle BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.bellestate.be en info@bellestate.be

Verwerkingsdoeleinden
Bell Estate - Belle BV verwerkt persoonsgegevens van kopers/huurders, verkopers/verhuurders, makelaars, notarissen en leveranciers, van contactpersonen van voorgaanden en van bezoekers van haar website voor de volgende doeleinden:
1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op de facturatie, beheer van de klantrelatie, alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;
2. Verwerking van persoonsgegevens van (kandidaat-)kopers/huurders, (kandidaat-) verkopers/verhuurders, makelaars, notarissen, en de contactpersonen van voorgaande partijen met het oog op het uitoefenen van de door ons aangeboden makelaarsdiensten (o.a. het aanbieden van onroerend goed, het organiseren van bezoeken, het opstellen van een contracten, enz.), alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;
3. Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op direct marketing;
4. Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, contactpersonen van leveranciers en potentiële leveranciers met het oog op inkoop, dienst na verkoop, beheer van de leveranciersrelatie, alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;
5. Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van het verzoek dat de bezoeker instuurt.
Rechtsgrond(en) van de verwerking

De rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteiten is respectievelijk:

1. Voor de verwerking van persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten en potentiële klanten voor het doeleinde van beheer van de klantrelatie;

o Als u een natuurlijke persoon klant bent en wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst, is onze rechtsgrond:
 de noodzaak om onze overeenkomst met u uit te voeren.
o Als u een contactpersoon van onze klant of potentiële klant bent en de klant of potentiële klant ons uw contactgegevens heeft verstrekt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst met de klant, of om met de klant te communiceren of een offerte aan de klant op te volgen, is onze rechtsgrond:
 de noodzaak voor Bell Estate – Belle BV en de klant om volgende legitieme belangen te kunnen aanwenden: de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst te organiseren en daarover met elkaar te communiceren.
Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden.
2. Voor de verwerking van persoonsgegevens van (contactpersonen van) (kandidaat-) kopers/huurders, (kandidaat-) verkopers/verhuurders, makelaars en notarissen met het oog op het uitoefenen van de door ons aangeboden makelarijdiensten;
o Als u een natuurlijke persoon bent en wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst afgesloten met u, is onze rechtsgrond:
 de noodzaak om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst acties te nemen;.
o Als u een contactpersoon van (kandidaat-) kopers/huurders, (kandidaat-) verkopers/verhuurders, makelaars of een notariaat bent en ons uw contactgegevens worden verstrekt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of om te communiceren in het kader van onze dienstverlening, is onze rechtsgrond:
 de noodzaak voor Bell Estate - Belle BV om volgende legitieme belangen te kunnen aanwenden:
• de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst te organiseren en daarover met elkaar te communiceren of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst acties te nemen;

• het uitoefenen van onze makelaardiensten

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden.
3. Voor de verwerking van persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten en potentiële klanten met het oog op direct marketing zijn onze rechtsgronden:
o Voor verwerkingsactiviteiten die algemeen als weinig indringend worden beschouwd zoals bvb. met de gewone post verzonden promoties of nieuwsbrieven die wij via e-mail naar onze eigen klanten sturen, als wij uw e-mailgegevens rechtstreeks van u hebben ontvangen in de context van onze dienstverlening en wij ze uitsluitend gebruiken voor de promoties van gelijkaardige dienstverlening :
 de noodzaak voor Bell Estate - Belle BV om volgende legitieme belangen te kunnen aanwenden: de dienstverlening bevorderen, de relatie met de klanten versterken, de klantentrouw te vergroten enz.
Gelet op het weinig indringend karakter van deze verwerking (elke nieuwsbrief die u per e-mail wordt verzonden bevat bovendien een link waarmee u zich uit de nieuwbrief kunt uitschrijven), menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden.
o Voor marketinginitiatieven zoals telefonisch contact of voor nieuwsbrieven via e-mail die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen:
 uw toestemming.
Wij zullen uw toestemming vragen op het ogenblik dat wij uw persoonsgegevens ontvangen, door middel van een mondelinge vraag of een klein menu met verschillende keuzevakjes die u kunt aanvinken.
U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken zoals uiteengezet in punt 7 hierna.
4. Voor de verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, contactpersonen van leveranciers en potentiële leveranciers met het oog op inkoop, dienst na verkoop, beheer van de leveranciersrelatie is onze rechtsgrond:
o Als u een natuurlijke persoon leverancier bent en wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens:
 de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren.
o Als u een medewerker van de leverancier bent en de leverancier of potentiële leverancier ons uw contactgegevens heeft verstrekt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of om met de leverancier te communiceren of een offerte of verkoop van de leverancier op te volgen:
 de noodzaak voor Bell Estate - Belle BV en de leverancier om volgende legitieme belangen te kunnen aanwenden: de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst te organiseren en daarover met elkaar te communiceren.
Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden.
5. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als dat om wettelijke redenen vereist is (zoals antiwitwaswetgeving) of voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden. De rechtsgrond hiervoor is:
 de naleving van de Europese of de nationale wetgeving.
6. Voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van het verzoek van de bezoeker, is onze rechtsgrond:
 de noodzaak om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst acties te ondernemen;
 de noodzaak voor Bell Estate - Belle BV om volgende legitieme belangen te kunnen aanwenden: uw verzoek behandelen en daar gevolg aan geven.
Aangezien u het initiatief hebt genomen om uw verzoek via de contactpagina in te sturen (en wij veronderstellen dat u een antwoord wenst) en het beperkte gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt om u te antwoorden, menen wij dat de belangen van Bell Estate - Belle BV zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden.
De verwerkte persoonsgegevens
1. Voor klanten
- Naam van de natuurlijke persoon klant of het bedrijf(1)(2)
- Adres(1)(2)
- Voor een bedrijfsklant: contactpersonen (1)(2)
- Functie of hoedanigheid
- E-mailadres (1)(2)
- Vast en/of mobiel telefoonnummer (1)(2)
- Bankrekeningnummer en bankinstelling (1)
De persoonsgegevens (1) worden verwerkt voor het doeleinde van klantenbeheer en wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dat doel. De persoonsgegevens (2) worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.
2. Voor kopers/huurders/verkopers/verhuurders
- Kopie voorkant identiteitskaart
- Handtekening
- Burgerlijke staat
- Gezinswoning
- Plaats domicilie
- Geboorteplaats en datum
- rijksregisternummer
3. Voor leveranciers, makelaars, notarissen
- Naam van de natuurlijke persoon leverancier of van de bedrijfsleverancier
- Adres
- Voor een bedrijfsleverancier: contactpersonen
- Contractinformatie
- E-mailadres
- Vast en/of mobiel telefoonnummer
4. Voor bezoekers van de websites
- Naam
- Contactgegevens
- Op de contactpagina ingevulde gegevens
- Antwoord op uw vraag
Categorieën van ontvangers en doorgifte van persoonsgegevens
Bell Estate - Belle BV maakt uw persoonsgegevens over aan volgende categorieën van ontvangers:
- Haar zelfstandige medewerkers en personeelsleden;
- Ondernemingen binnen de groep Bell Estate - Belle BV;
- Notarissen voor de uitvoering van de overeenkomsten van de betrokkenen;
- Verwerkers, waarop met het oog op een specifieke opdracht (bv. boekhouder) beroep wordt gedaan en waarmee Bell Estate - Belle BV een passende verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Deze verwerkers kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Bell Estate - Belle BV en in overeenstemming met dit Privacy Beleid;
Bell Estate - Belle BV doet op dit ogenblik een beroep op de volgende (onder)aannemer(s):
• Boekhouder
• IT-dienstverlener: VW4
• Whise nv: aanbieder softwareprogramma Whise
• Microsoft
Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat Bell Estate - Belle BV uw persoonsgegevens moet openbaar maken:
- Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Bell Estate - Belle BV hiertoe verplicht is op grond van de wet, een uitdrukkelijk verzoek van deze diensten of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten
- Wanneer Bell Estate - Belle BV nagenoeg al haar activa overdraagt aan een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens een van de overgedragen activa zal zijn
Als deze mededeling van persoonsgegevens een doorgifte inhoudt buiten de Europese Unie, naar een land zonder passend niveau van gegevensbescherming, zal Bell Estate - Belle BV verzekeren dat er passende contractuele voorzieningen bestaan om uw privacy te beschermen.
Bewaarperiode
De verwerkte persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang de samenwerking of overeenkomst met u loopt, dan wel gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
We verwerken uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden totdat u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel, of indien de verwerking steunt op uw toestemming, totdat u uw toestemming intrekt.
Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:
• zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
• een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@bellestate.be;
• een brief te richten aan Bell Estate - Belle BV, Hoogstraat 70, 9250 Waasmunster
COOKIEBELEID
Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surf ervaring krijgt. De website maakt gebruik van volgende type cookies:
Functionele cookies
Zoals de naam al doet vermoeden, zijn functionele cookies nodig om een website goed te laten werken.
• Het kunnen inloggen als eigenaar via onze eigenaarslogin pagina's
• Het laden van externe video's of virtuele bezoeken in de website.
• Het kunnen bewaren van uw favoriete panden op de website.
• Het kunnen onthouden van de gekozen taal
• Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen
Analytische cookies
De analytische cookies stellen ons in staat data uit de website te halen, zodat de website voor de bezoeker geoptimaliseerd kan worden.
Hiervoor gebruiken we Google analytics.
Tracking cookies
Een tracking cookie legt het surfgedrag van de bezoeker vast. Hiermee kunnen we onze bezoeker seen aanbieding doen op basis van de pagina’s die hij of zij eerder bezocht heeft.
• Google remarketing (search en display remarketing)
• Marketing campagnes op Facebook
Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.
Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser.
Cookies zijn maximaal 12 maanden lang actief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be